โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านท่าโสมเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  บุคลากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย”
 
เอกลักษณ์
“สุขภาพจิต – กายสมบูรณ์ เพิ่มพูนความเป็นเลิศทางวิชาการ”
 
อัตลักษณ์
 รักษ์สถานศึกษา จิตอาสาปลอดขยะ
^