โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางประนอม  นันทะกุล

  รองอำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายไตรรัตน์ แสงแก้ว

  หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิชาการ

 
 • thumbnail

  นางสาวรัตน์ชนก พรหมจารีย์

  เจ้าหน้าที่วิชาการ

 • thumbnail

  นางอังคณา  เรื่องประเสริฐ

  เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล

 
 • thumbnail

  นางสาววารุณี  ขันซ้าย

  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีทางการศึกษา

 • thumbnail

  นายศุภวัฒน์ นามมี

  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีทางการศึกษา

^