โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

                    ตั้งเมื่อวันที่  ๘  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๐๗   นายเมธี  ส.ศรีสุภาพ  มาทำพิธีเปิด  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านท่าโสมเป็นการชั่วคราว  โดยมีนายไกรศรี  ศรีเทศน์  เป็นครูคนแรก  มีนักเรียน ๔๐  คน
                    พ.ศ.  ๒๕๑๐  บ้านท่าโสมเกิดความปั่นป่วนจากภัยคอมมิวนิสต์  จึงอพยพไปอยู่
บ้านนางัว 
                     พ.ศ.  ๒๕๑๔  ได้เปิดเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว  ที่ราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้น  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  มีนักเรียน  ๕๙  คน  ในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันที่ชาวบ้านบริจาค  จำนวน  ๑๖  ไร่  ปัจจุบันขึ้นที่ราชพัสดุหมายเลข  ๑๔๖๖
                    พ.ศ.  ๒๕๑๕  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.๑  ช.   จำนวน  ๔  ห้องเรียน 
(รื้อถอนเพื่อสร้างห้องสมุด,  ห้องพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๖)
                    พ.ศ.  ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.๑  ช.  จำนวน  ๓  ห้องเรียน
                    พ.ศ.  ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.๑  ช.  จำนวน  ๔  ห้องเรียน
                    พ.ศ.  ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.๑๐๕/๒๕  จำนวน  ๓  ห้องเรียน
                    พ.ศ.  ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.๒๐๔/๒๕  จำนวน  ๑  หลัง
                    พ.ศ.  ๒๕๔๕  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ๒/๒๘  ปรับปรุง  จำนวน  ๑  หลัง  ๓  ชั้น  ๑๕  ห้องเรียน  ราคา  ๖  ล้านบาทเศษ  จาก  ดร.เชาว์  ณ  ศิลวันต์  โดยพระดำริของ  พระอาจารย์อินทร์ถวาย  สันตุสสโก  เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย
                    พ.ศ.  ๒๕๔๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารห้องสมุดและห้องพยาบาล  จำนวน  ๑  หลัง  ราคา  ๕๐๔,๒๘๔  บาท  จาก นายแพทย์เจตต์ – คุณเรณู  วิงประวัติ  โดยพระดำริของพระอาจารย์อินทร์ถวายสันตุสสโก  เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย
                    พ.ศ.  ๒๕๔๙  ได้รับเวนคืนรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  ประตูเหล็กดัด  และป้ายชื่อโรงเรียนจากกรมทางหลวง  ราคาประเมิน  ๓๐๕,๔๙๙  บาท
                    พ.ศ.  ๒๕๕๑  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนสร้างรั้วสแตนเลส  พร้อมทั้งประตูงบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐  บาท
          พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน  สร้างห้องแนะแนว  จำนวน  ๑  หลังงบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท
                    พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้รับความร่วมมือจาก  พระภาวนาวิมล  (เจ้าคณะอำเภอบ้านผือ)  บริจาคเงินร้านโลกเกษตร  และผู้ปกครองนักเรียนจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น  งบประมาณทั้งสิ้น  ๔๕๐,๐๐๐  บาท
                    พ.ศ.  ๒๕๕๕  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน  สร้างอาคารเรียนอนุบาล  “อาคาร  สันตุสฺสโก  ภิกขุ” ขนาด  ๔  ห้องเรียน  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท
                    พ.ศ.  ๒๕๕๖  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สร้างอาคารเรียน  จำนวน  ๑  หลัง  ขนาด  ๔  ชั้น  ๑๕  ห้องเรียน  งบประมาณ  ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 
^