Personnel

คณะกรรมการสภานักเรียน

 • thumbnail

  เด็กหญิงสุดารัตน์ ทาบุดดา

  ประธานนักเรียน

 • thumbnail

  เด็กชายฉัตรเฉลิม ชมพูแดง

  รองประธานนักเรียน

 • thumbnail

  เด็กชายอุวัฒน์ ศรีสนิน

  เลขานุการ

 • thumbnail

  เด็กหญิงขวัญมีนา ยิ้มสาระ

  เหรัญญิก

 • thumbnail

  เด็กหญิงจิตธนา อุดมไพร

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  เด็กหญิงชุติภา คำวงษ์

  กรรมการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  เด็กหญิงณิฐธิดา อังคปาน

  เลขานุการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  เด็กหญิงสริยา สุขสวัสดิ์

  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  เด็กหญิงชนชยา ทุมไพร

  กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  เด็กหญิงบัณฑิตา ทองแดง

  เลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  เด็กหญิงแก้วนพรัตน์ อ่อนละมุล

  หัวหน้าฝ่ายจารจร

 • thumbnail

  เด็กหญิงณัฐธยาน์ ไขโพธิ์

  กรรมการฝ่ายจารจร

 • thumbnail

  เด็กหญิงเบญญาภา เหลือสีจันทร์

  เลขานุการฝ่ายจารจร

 • thumbnail

  เด็กหญิงจินตนาภา อั้วชนะ

  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  เด็กหญิงวริศรา ภูหนองโอง

  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  เด็กหญิงกรรณิกา ไชยอยู่

  เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  เด็กหญิงขวัญมาดา โฮ้หนู

  หัวหน้าฝ่ายพยาบาล

 • thumbnail

  เด็กหญิงชลธิชา ทำนุ

  กรรมการฝ่ายพยาบาล

 • thumbnail

  เด็กหญิงนรีพัช แก้วหล้า

  เลขานุการฝ่ายพยาบาล

 • thumbnail

  เด็กชายเจษฏา ตันนารัตน์

  หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

 • thumbnail

  เด็กชายภานุวัฒน์ ขามกิ่ง

  กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

 • thumbnail

  เด็กชายธนาทรัพย์ สีนกน้อย

  เลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่

^