โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Personnel

คณะกรรมการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายเท บัวบน

  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายนิพนธ์ ทรัพย์เจริญภัณฑ์

  รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  พระครูวิศาลปัญญาคุณ

  เจ้าคณะอำเภอน้ำโสม (ธ)

 • thumbnail

  นายสุนทร สุนสิน

  เลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายอุทัย ทุมไพร

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายดนัย ชัยคินี

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายเฉลียว ชมภูแดง

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายตะวัน คำมะมูล

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นางจิราพร พรหมโอภาส

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายประชา ธรรมเรืองฤทธิ์

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายประยุทธ เป๊ะอยู่

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายเรืองชัย มณฑาทิพย์

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายสุดใจ แสงหาชัย

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายทวี ตันนารัตน์

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นางปรียานุช แสงคำ

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายชาญยุทธ จันทพบุตร

  ที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายสุรเชษฐ์ ไชโพธิ์

  ที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายสนั่น ใจยุทธ

  ที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นางประนอม นันทะกุล

  ที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายสมพราว เดชสีหา

  ที่ปรึกษา

^