Personnel

ครูและบุคลากร

 • thumbnail

  นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวิรัช บัวทา

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอังคณา เหลืองประเสริฐ

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางทองหล่อ ภูถมศรี

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอุษา แข็งแรง

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายนเรศวร์ ศรีรุ่งเรือง

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางทองเพชร แสงกาญจน์

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางลีรัตน์ ถาโคตร

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศิรินภา ป้องภัคดี

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธีระวัฒน์ สาขะสิงห์

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุภาพ โสภากุล

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกัลยา แสงแก้ว

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางบุญน้อม จันทร์กุล

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางหัสดี สระงาม

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุชญา นาจาน

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายไตรรัตน์ แสงแก้ว

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสุริยะ ศรีบุญเรือง

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวิเศษ โสภากุล

  ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ

 • thumbnail

  นางมะลิวรรณ ศรีสว่าง

  ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ

 • thumbnail

  นายนิโรจน์ มะเสนา

  ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอัชพล ถาวรวรรณ์

  ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพรนภา อรรคะ

  ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจุฬาลักษณ์ ผุยม่อง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางอุรารัตน์ ศรียุทธ

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวทองกุล ศรีสว่าง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย วิระพันธ์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาววารุณี ขันซ้าย

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวจุนลารัตน์ เอกพงศ์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวเสาวนีย์ พรหมมาหล้า

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาววิลาวัณย์ บัวทา

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายศุภวัฒน์ นามมี

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวรัตน์ชนก พรหมจารีย์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสัณหวัช วิชิตนันทการ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายวรพงษ์ อาษาศรี

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวชนัญดา สุทธารักษ์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวธนพรรณ ชนะชัย

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายศิรศิษฏ์ โพธิ์เย็น

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวทัชนี เดชโฮม

  ครูผู้ช่วย

^