โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Personnel

ครูและบุคลากร

 • thumbnail

  นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอังคณา เหลืองประเสริฐ

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางทองหล่อ ภูถมศรี

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอุษา แข็งแรง

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางทองเพชร แสงกาญจน์

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศิรินภา ป้องภัคดี

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุภาพ โสภากุล

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกัลยา แสงแก้ว

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางหัสดี สระงาม

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุชญา นาจาน

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายไตรรัตน์ แสงแก้ว

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวิเศษ โสภากุล

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางมะลิวรรณ ศรีสว่าง

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอัชพล ถาวรวรรณ์

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจุฬาลักษณ์ ผุยม่อง

  ครู คศ.2 วิทยฐานะชำราญการ

 • thumbnail

  นางสาวทองกุล ศรีสว่าง

  ครู คศ.2 วิทยฐานะชำราญการ

 • thumbnail

  นางสาวจุนลารัตน์ เอกพงศ์

  ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวรัตน์ชนก พรหมจารีย์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายวรพงษ์ อาษาศรี

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวธนพรรณ ชนะชัย

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายสุรชาติ ยั่งยืน

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางพรพิชชา สุทธิแพทย์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายพฤศจิ มาตรมูล

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายณัฐพล หงษ์คง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายต่อศักดิ์ พลคะชา

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวณัฐชยา จันทะไทย

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย ดอนโคตรจันทร์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายนพพร คำติบ

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวไพรินทร์ ทรงคาสี

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวศิริพร หวังสุดดี

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางมัณฑนา ลาชัย

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกิ่งก้อย สีหปัญญา

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายศิริชัย ทองที

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายธรรมศาล พิลารักษ์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายอนุชา มุกดาม่วง

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายเชิดชัย ทองนุช

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายทศานนท์ ศรีสว่างวงศ์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายณัฐพงษ์ แก้วภูบาล

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวจิราพัชร ฤทธิ์ระบือ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสุกานดา บุญจิตร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวเสาวคนธ์ บุญศรทีุม

  ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุวิมล หอมชื่น

  ครู คศ.1

^