โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานพัสดุ

แบบฟอร์มพัสดุโรงเรียน

  1. แบบฟอร์มจัดซื้อ ดาวน์โหลด การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
  2. แบบฟอร์มจัดจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร การจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

แบบฟอร์มการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
1. บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ
2. ใบเสนอราคา
3. ใบสั่งซื้อ
4. ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี
5. ใบตรวจรับพัสดุ

แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
1. บันทึกข้อความรายงานขอจ้าง
2. ใบเสนอราคา
3. ใบสั่งจ้าง
4. ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี ออกให้โดยผู้รับจ้าง กรณีผู้รับจ้างไม่ใช้ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งมอบงานจ้าง สำหรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
5. ใบส่งมอบงาน
6. ใบตรวจรับพัสดุ

doc
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคาวงเงินต่ำกว่า5000.doc
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคาวงเงินต่ำกว่า5000
doc
แบบฟอร์มการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ(ซื้อโดยวิธีอื่นแล้ว.doc
แบบฟอร์มการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ(ซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี)
doc
การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา.doc
การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
doc
การจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา.doc
การจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
1
^