โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สัญลักษณ์โรงเรียน

 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 
                                  
 
 
 
 
 
สีประจำโรงเรียน
                                                                      
             สีประจำโรงเรียน  คือ  สีชมพู – ขาว             
 
                  
สีชมพู   หมายถึง  ความรักใคร่  กลมเกลียว  ความสมัครสมานสามัคคี
สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ใสสะอาด
 
 
อักษรย่อ
ท.ส.
^