โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานบุคคล

pdf
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่.pdf
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
pdf
แบบใบลาอุปสมบท.pdf
แบบใบลาอุปสมบท
pdf
แบบใบลาติดตามคู่สมรส.pdf
แบบใบลาติดตามคู่สมรส
pdf
แบบใบลาขอยกเลิกวันลา.pdf
แบบใบลาขอยกเลิกวันลา
pdf
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน.pdf
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
pdf
แบบใบลาไปฟื้นฟูสมถรรถภาพด้านอาชีพ.pdf
แบบใบลาไปฟื้นฟูสมถรรถภาพด้านอาชีพ
pdf
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร.pdf
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
pdf
ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด.pdf
ใบลากิจ ลาป่วย
doc
รายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา.doc
รายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา Self Study Report (SSR)
1
^