โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายยงยุทธ  แพงน้อย

  รองอำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายวิรัช  บัวทา

  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาววารุณี  ขันซ้าย

  เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ

 
 • thumbnail

  นายศุภวัฒน์  นามมี

  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • thumbnail

  นายวรพงษ์  อาษาศรี

  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 
 • thumbnail

  นางพิสมัย  ตะแก้ว

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

^