ฝ่ายงบประมาณ

 • thumbnail

  นายยงยุทธ  แพงน้อย

  รองอำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม
  รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 • thumbnail

  นางลีรัตน์  ถาโคตร

  หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

 • thumbnail

  นายธีระวัฒน์  สาขะสิงห์

  เจ้าหน้าที่การเงิน

 
 • thumbnail

  นายวิรัช  บัวทา

  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 • thumbnail

  นางสุภาพ  โสภากุล

  เจ้าหน้าที่พัสดุ

 
 • thumbnail

  นางสาวมะลิวรรณ  ศรีสว่าง

  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ EGP

 • thumbnail

  นายศุภวัฒน์ นามมี

  เจ้าหน้าที่ EGP

^