โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
คำสั่งที่ ๒๓/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและบันทึกผลในโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน ประจำปีกำรศึกษา ๒๕๕๙ (75.81 KB) นายศุภวัฒน์ นามมี {DATE 15 มี.ค. 2560}
1
^